Tuga i patnja vojnika – nešto je što se ne može opisati riječima, jer kako opisati milione pahulja, koje će danas pasti na leđa vojnika na Vlašiću i Treskavici..."

Impresum


Ispred organizatora projekta, Udruženja Urban, zahvaljujem se: Anidi Krečo, Asimu Bešliji, Ćazimu Redžoviću, Dariju Šimiću, Fatimi Zimić, Izudinu Bajroviću, Jovanu Divjaku, Milomiru Kovačeviću Strašnom, Nihadu i Seadu Kreševljakoviću, Rasimu Durakoviću, Samiji i Senahidu Haliloviću.

Jasminko Halilović

 

Bore oko očiju (2007)

Izdavač: Autor i Jasminko Halilović;
Recenzenti: Zaim Bešović, Damir Huremović, Svetlana Miljković
Lektor: Senahid Halilović
DTP: Fatima Zimić
Korica: Jasminko Halilović
Fotografija na korici: Mihret Halilović
Fotografije u knjizi: Ibrahim Kovačević; nepoznati autori;
Štampa: "Štamparija FOJNICA"

ISBN: 978-9958-9919-1-2

Na putu u nepoznato (2010)

Izdavač: Udruženje Urban
Urednici: Sanela Bećirević i Jasminko Halilović
Fotografije: Milomir Kovačević Strašni
Recenzenti: Jovan Divjak, Jasminko Halilović, Nihad Kreševljaković
Lektori: Samija i Senahid Halilović
DTP i dizajn: Jasminko Halilović
Fotografija na korici: Anida Krečo
Štampa: "BEMUST"

ISBN: 978-9958-9919-3-6

Web stranica dnevnikbosanskogvojnika.ba
Jasminko Halilović